Mateřská škola Domeček
MS Domeček

GDPR

Informace o zpracovávání osobních údajů

(Stáhnout dokument ve formátu PDF)

Název organizace: Mateřská škola Domeček, o.p.s.
Adresa organizace: Diabasová 15, 155 00 Praha 5
IČ: 24740314
Email: info@msdomecek.cz
ID datové schránky: wdqnet3

je správcem osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších souvisejících právních přepisů.

Mateřská škola Domeček je obecně prospěšná společnost zřízená společností s ručením omezeným MŠ Domeček, s.r.o., která vykonává činnost mateřské školy a zařízení školního stravování (výdejny) podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě dalších právních předpisů k zajištění výkonu hlavní činnosti organizace.

Účel zpracování: vedení dokumentace školy

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: identifikační, adresné, jiné údaje, nezbytné zdravotní údaje

Kategorie subjektu údajů: děti, zákonní zástupci, zmocněnci, zaměstnanci

Kategorie příjemců osobních údajů: orgány veřejné správy, MHMP, účetní a mzdová firma, školské poradenské pracoviště.

Doba zpracování: po dobu předškolního vzdělávání dítěte na škole, dále po dobu nezbytně nutnou, kterou vyžadují právní předpisy

V rámci zpracování má subjekt údajů právo:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo vznést stížnost u dozorového orgánu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Telefon: + 420 234 665 111 (Ústředna) Fax: + 420 234 665 444
e-mail: posta@ouuo.cz
datová schránka: qkbaa2n

Podání žádosti za účelem uplatnění práv v oblasti osobních údajů

Mateřská škola přijímá žádosti v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

 • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
 • Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • Ověření totožnosti při osobním podání žádosti
 • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě osobních údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Mohlo by Vás zajímat

Daily Programme

Everyday is different at our preschool, but the daily activities have their firm place in our routines.

Read More
Afternoon Clubs

We provide many extracurricular activities, mainly in the afternoon.

Read More
Healthy Diet

At Domeček we provide healthy diet full of fruits and vegetables.

Read More
Summer Camp

Field Trips, Arts and Crafts, Music and Sports.


Read More